Business Consulting Hellas

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η KPAG διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην διασυνοριακή παροχή επιχειρησιακών συμβουλών σε περιπτώσεις αγοράς ή συγχώνευσης εταιριών στην Ελλάδα. Σ’ αυτά τα πλαίσια συνοδεύονται επιχειρηματικά σχέδια σε όλες τους τις φάσεις, ήτοι από την έναρξη έως και την υλοποίησή τους πάντα σε στενή συνεργασία με τον εντολέα. Αυτή η συνεχής στενή συνεργασία συνεχίζεται και αργότερα κατά την λειτουργία της εταιρίας. Εργαλεία για τον σκοπό αυτόν είναι π.χ.


Ο σχεδιασμός της εταιρίας

 • Μάρκετινγκ
 • Διάθεση προϊόντων
 • Παραγωγή
 • Πρώτες ύλες
 • Προσωπικό
 • Προμήθεια
 • Οικονομικά
 • Βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο οικονομικό σχέδιο
 • Επενδύσεις

Συμβουλές σχετικά με την στρατηγική

Θεμέλιο για την επιτυχία της επιχείρησης αποτελεί ο στρατηγικός της προσανατολισμός. Η οργάνωση της στρατηγικής κρύβει μεγάλα ρίσκα. Η εκ των προτέρων λήψη αποφάσεων είναι πολλές φορές δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει αξιόπιστη βάση ώστε να ληφθεί η κατάλληλη απόφαση απόφαση. Αυτό απαιτεί ήδη από τον σχεδιασμό σωστή αξιολόγηση των βασικών συντελεστών, σωστή καθοδήγηση και μεγάλο βαθμό ευθύνης των συμβούλων. Η KPAG, λόγω της στενής συνεργασίας με την διεύθυνση της επιχείρησης, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και προσανατολισμό των επιχειρήσεων.

Ανάλυση

Πυρήνας των δραστηριοτήτων της KPAG αποτελεί η διενέργεια αναλύσεων και μελετών.

 • Έρευνα και ανάλυση της αγοράς
 • Ανάλυση της τοποθεσίας
 • Μελέτη σχετικά με την δυνατότητα διενέργειας

Mergers and Acquisitions

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν τον βασικό πυρήνα της δραστηριότητας του δικτύου της KPAG. Όσο η δικηγορική εταιρία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες ελέγχει τα όλα τα νομικά ζητήματα και η HERMES ΕΠΕ τα φορολογικά ενός τέτοιου εγχειρήματος, ο κλάδος της KPAG που ασχολείται με τη συμβουλευτική εταιριών επιπροσθέτως παρέχει στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών τις ακόλουθες υπηρεσίες.

 • Ανάπτυξη στρατηγικής Μ&Α
 • Deal search, targeting – Αναζήτηση επιχειρήσεων προς εξαγορά / συγχώνευση, private equity, family offices, venture capital, τράπεζες, business angels, ασφαλίσεις κτλ.
 • Διενέργεια του Due Diligence, εκτίμηση ενδεχομένων στόχων, εάν ζητηθεί και commercial due diligence
 • Συνοδεία κατά τη διαδικασία που αφορά την ενσωμάτωση της διαφορετικής φιλοσοφίας των επιχειρήσεων

Συνεργασίες

 • Συμβουλές σχετικά με Joint-Ventures, στρατηγικές συμμαχίες
 • Συμβουλές σχετικά με επιχειρησιακές συνεργασίες όπως κοινωνίες κοινών συμφερόντων, εργασιακές κοινωνίες, κοινοπραξίες

Αναδιάρθρωση

Με τον όρο αναδιάρθρωση επιχειρήσεων η KPAG προσφέρει υπηρεσίες συμβουλών σε δύο επίπεδα. Αφενός μέτρα αναδιάρθρωσης που αφορούν το εσωτερικό της επιχείρησης ενώ η δεύτερη φάση αφορά την ίδια την επιχείρηση.

Μέτρα αναδιάρθρωσης που αφορούν το εσωτερικό της επιχείρησης

 • Μέτρα εξυγίανσης για την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης και της εν γένει οικονομικής κατάστασης (μέτρα ορθολογικής οργάνωσης, συγχρονισμός των διαδικασιών, απολύσεις προσωπικού κτλ)
 • Συμβουλές για τον προσανατολισμό του νέου επιχειρηματικού μοντέλου, σήμα των προϊόντων της επιχείρησης κτλ

Την δεύτερη φάση συνθέτουν οι μετατροπές των εταιριών, μέσω της απόσπασης μερών την εταιρίας (outsourcing), διάσπαση της επιχείρησης, συγχωνεύσεις, ανάληψη κτλ.

Συμβουλές για την χρηματοδότηση

Η παροχή συμβουλών έχει κεντρική πλέον θέση, ενόψει της αύξησης του ανταγωνισμού και της επιθυμίας οργανικής ή ανόργανης επέκτασης της επιχείρησης κτλ. Ελκυστικές και νέες μέθοδοι χρηματοδότησης είναι περιζήτητες.

Η KPAG παρέχει συμβουλές μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τρόπους χρηματοδότησης.

 • Χρηματοδότηση του σχεδίου (μεγάλες επενδύσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ
 • Χρηματοδότηση αναδιάρθρωσης
 • Χρηματοδότηση ακινήτων
 • Χρηματοδότηση συναλλαγών Μ&Α

Επιδοτήσεις

Οι επιδοτήσεις παίζουν κεντρικό ρόλο στην προσφορά της KPAG μαζί με τους ειδικευμένους συνεργάτες μας, προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης ώστε να χορηγηθούν διάφορα είδη επιδοτήσεων. Ευχαρίστως μπορούμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες επιδότησης για την επένδυσή σας στην Ελλάδα.

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Η συμμετοχή στην διοργάνωση εκθέσεων, η διενέργεια εκδηλώσεων καθώς και ο σχεδιασμός εκδήλωσης με εκπροσώπους του τύπου ανήκει επίσης στο φάσμα παροχών της KPAG, όπως πχ και ο συντονισμός των προμηθειών και αγορών, η αναζήτηση για τους ιδανικούς προμηθευτές μαζί με την αντίστοιχη διαπραγμάτευση κτλ.